Handelsbetingelser

Ved at benytte dig af Billy ApS' services accepterer du samtidig nedenstående forretningsbetingelser. Læs dem derfor grundigt.

Billy ApS
Vesterbrogade 1e
1620 København V
Telefon: 60 24 60 24
E-mail: billy@billy.dk
CVR-nr. 33 23 91 06

Disse betingelser er gyldige fra 17. marts 2021

Leverandørens ydelse

Billy ApS (herefter Leverandøren) har til hensigt at bistå deres kunder ved nedenstående.

PC Revision (Herefter Underleverandøren) har til hensigt at assistere Leverandøren med behandlingen af nedenstående.

Omdannelse:
 • Omdannelse af iværksætterselskaber (IVS) til anpartsselskaber (ApS)

Pris og betalingsbetingelser

Prisen for Omdannelse er angivet i danske kroner og er ex. moms. Leverandøren forbeholder sig til enhver tid retten til at justere prisen.

Aftalen mellem kunden og leverandøren anses først for indgået, når Leverandøren har modtaget betaling.

Ved indgåelse af aftalen garanterer kunden, at kundens virksomhed har foretaget følgende og lever op til følgende betingelser:

 • At bogføringen er afstemt
 • At alle indberetninger til SKAT skal være foretaget og evt. skyldigt beløb på skattekontoen skal være indbetalt.
 • At primotal i bogføringen stemmer med det indberettede regnskab.
 • At bogføring og bankkontoudtog er afsttemt pr. den dag, hvor der ikke er mere aktivitet. Så hvis sidste aktivitetsdag er d. 31.01.2021, så skal bogføringen være afstemt pr. d. 31.01.2021 samt bankkontoudtog op til d. 31.01.2021.
 • At der ikke er ulovligt anpartshaverlån
 • At virksomheden ikke har udloddet udbytte i stid med loven

Ingen mulighed for refundering

Omdannelse i Billy er henvendt til virksomheder, og dermed gælder der ikke en 14 dages fortrydelsesret. Det betyder, at køb af Billys Omdannelse ikke refunderes efter køb og arbejdet er begyndt.

Identitet og betalingsansvar

Ved tilmelding hos Leverandøren tiltræder Kunden med korrekte oplysninger om identitet og validitet samt sikrer, at oplysninger om Kunden er sandfærdige. Ved benyttelse af Dankort-betaling mellem Kunden og dennes kunder indestår Kunden for - og er garant for - at kunden har den identitet, som dennes kunde angiver. Såfremt der er tale om en evt. "charge back" (dvs. en kunde, som har betalt med et kreditkort og efterfølgende afviser betalingen) fra Leverandørens tredjepart (fx Nets), er Kunden ansvarlig for straks at betale det beløb, som tredjepart forlanger, uanset årsag. Kunden forsikrer, at dennes kunders identitet er korrekte og rigtige, samt at Kundens kunder ikke misbruger betalingskort.

Opsigelse

Billy ApS kan frigøre sig af en evt. indgået aftale ved at tilbageføre det betalte beløb.

Servicen leveret af Leverandøren udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret. Da der er tale om et digitalt produkt, anses leveringen/påbegyndelsen af servicen fra den dato, hvor Kunden betaler for produktet, da der er tale om en integration, som automatisk trækker data til leverandørens udbyder.

Ansvarsbegrænsning

Leverandøren påtager sig intet ansvar for de data, som kunden overdrager, i forbindelse med omdannelse af virksomheden. Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab, der skyldes fejl eller forsømmelse hos denne, men er ikke ansvarlig for de fejl, som der kan være i de til rådighed stillede systemer, af kunden eller tredje part, udført arbejde. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder for tabt avance eller tab af goodwill, eller kreditværdighed. Leverandøren er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, hvorunder hører ekstraordinære myndighedsforanstaltninger, krig, oprør, sabotage, naturkatastrofer, strejker, lockout, boykot eller blokade. Leverandørens samlede erstatningspligt i et kalenderår uanset årsag (herunder uagtsomhed), som måtte opstå i forbindelse med abonnement aftaler, er begrænset til den samlede betaling for anvendelse af Underleverandøren i løbet af det pågældende år.

Tavshedspligt og Dataindsamling

Til at levere ydelsen anvender Leverandøren en Underleverandør ("Underdatabehandler") til udarbejdelse af Omdannelsen, som anses for en tredjepartsleverandør i dette aftaleforhold. Leverandøren skal sikre, at Underdatabehandlere overholder de forpligtelser og krav, der er beskrevet i Aftalen.

Alt data, der videregives til Underleverandøren, sker uden videre adgang for andre. Leverandøren behandler således alt data med tavshedspligt.

Leverandøren har tavshedspligt om alle informationer, som Leverandøren måtte komme i besiddelse af om Kunden. Leverandøren skal sikre, at modtagne oplysninger ikke videregives.

Typer af data der sendes til Underleverandøren:

 • Virksomhedens oplysninger (ejerforhold, adresse, CVR-nummer)

Derudover skal Kunden selv sørge for at sende:

 • ID (herunder kopi af kørekort/pas samt sygesikringsbevis)
 • Seneste årsregnskab (underskrevet)
 • Udskrift af bank – fra sidste regnskabsaflæggelse til omdannelsen
 • Nuværende vedtægter – helst i word-format
 • Autorisation hos SKAT til at trække oplysninger om moms, løn, A-skat

E-mail udsendelse

Leverandøren forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til servicen, Leverandøren forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på 'afmeld' linket i de fremsendte e-mails.

Ophavsret

Alt materiale, der forefindes på Leverandørens webside og software, tilhører Leverandøren. Det gælder såvel designs, tekster, funktionalitet og helhedsindtryk. Såfremt du ønsker at citere eller på anden måde omtale Leverandøren, bedes du forudgående anmode Leverandøren om skriftlig tilladelse.

Ændringer og opdateringer

Leverandøren kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på Leverandørens Websites. Brug af Applikationen og/eller Leverandørens Websites efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

Tvister

Eventuelle tvister mellem Kunden og Leverandøren, skal afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.