Handelsbetingelser

Ved at benytte dig af Billy Regnskabsservice services accepterer du samtidig nedenstående forretningsbetingelser. Læs dem derfor grundigt.

Billy Regnskabsservice
Bredgade 33C, st. th
1260 København K
Telefon: 60 24 60 24
E-mail: billy@billy.dk
CVR-nr. 38 24 36 59

Disse betingelser er gyldige fra 19. december 2016

Leverandørens ydelse

Billy Regnskabsservice IVS (herefter Leverandøren) har til hensigt at bistå deres kunder ved nedenstående.

For Personlig virksomhed:
 • Årsrapport
 • Bilag til selvangivelsen med opgørelse af skattepligtigt resultat for virksomheden og specifikation af regnskabsposterne mm.
 • Indkomst- og formueopgørelse inkl. kapitalforklaring og skatteberegning (hvis valgt)
 • Udfyldt selvangivelsesblanket (svarer til SKAT’s indtastningsbillede)
 • Udfyldt lønsumsblanket (hvis aktuelt)
 • Ajourført anlægskartotek
 • Afslutningsark med efterposteringer
For Selskaber:
 • Årsrapport
 • Bilag til selvangivelse med opgørelse af skattepligtig indkomst (evt. sambeskatnings-indkomst), skatteberegning og specifikation af regnskabsposterne mm.
 • Udfyldt selskabsselvangivelse (svarer til SKAT’s indtastningsbillede)
 • Udfyldte udbytteblanketter (svarer til SKAT’s indtastningsbillede)
 • Udfyldt lønsumsblanket (hvis aktuelt)
 • Ajourført anlægskartotek
 • Afslutningsark med efterposteringer
 • Forslag til generalforsamlingsreferat til underskrift
 • Forslag til revisionsprotokol
 • XBRL-fil til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (selvstændig fil)

Alt udregnes på baggrund af de af kunden levere data. Korrektheden af det levere afhænger således af kundens data. Leverandøren er IKKE forpligtiget til at kontrollere, efterregne eller tage stik prøver i de leverede data. Kunden er således selv ansvarlig for korrektheden.

Pris og betalingsbetingelser

Alle priserne er angivet i danske kroner og er ex. moms. Leverandøren forbeholder sig til enhver tid, retten til at justere prisen med to ugers varsel. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Leverandøren kan justere priserne, således at Leverandøren stilles uændret.

Aftalen mellem kunden og leverandøren, anses først for indgået når Leverandøren har modtaget betaling.

Ved indgåelse af aftalen accepterer kunden at kundens virksomhed lever op til følgende betingelser:

 • Du benytter den mest anvendte skattemodel
 • Din virksomhed er ikke underlagt at en registreret revisor til at underskrive
 • Der er ikke opnået gældseftergivelse eller akkord i regnskabsåret
 • Din virksomhed ejer ikke fast ejendom
 • Din virksomhed har ingen finansielle leasingkontrakter
 • Din virksomhed har ikke solgt en bil i året

Ved indgåelse af aftalen garanterer kunden at kundens virksomhed har foretaget følgende lever op til følgende betingelser:

 • Virksomhedens bank stemmer til bankkonti i Billy Regnskabsprogram
 • Alle, for regnskabsperioden, relevante bilag er bogført
 • Alle tilgodehavender er set igennem, afstemt og afskrevet hvis nødvendigt
 • Alle skyldnere tilgodehavender er set igennem, afstem og korrekt periodiseret
 • Et evt. varelager er talt op og afstemt i regnskabet
 • Medarbejdernes løn og ferie er afstemt

Identitet og betalingsansvar

Ved tilmelding hos Leverandøren tiltræder Kunden med korrekte oplysninger om identitet og validitet samt sikrer, at oplysninger om Kunden er sandfærdige. Ved benyttelse af Dankort-betaling mellem Kunden og dennes kunder indestår Kunden for – og er garant for – at kunden har den identitet, som dennes kunde angiver. Såfremt der er tale om en evt. “charge back” (dvs. en kunde, som har betalt med et kreditkort og efterfølgende afviser betalingen) fra Leverandørens tredjepart (fx Nets), er Kunden ansvarlig for straks at betale det beløb, som tredjepart forlanger, uanset årsag. Kunden forsikrer, at dennes kunders identitet er korrekte og rigtige, samt at Kundens kunder ikke misbruger betalingskort. Såfremt at “fraud”/misbrug alligevel skulle ske, er det Kundens ansvar og pligt at tilbagebetale Leverandøren det beløb, som der er blevet gennemført, således at Leverandøren står uforandret.

Opsigelse

Leverandøren kan frigøre sig af en evt. indgået aftale med ved at tilbageføre betalt beløb. Dette skal ske minimum 2 uger før aftalt leverings dato.

Servicen leveret af leverandøren samt alle tillægsprodukter/ -ydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

Ansvarsbegrænsning

Leverandøren påtager sig intet ansvar for de data, som kunden overdrager, til indtastning. Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab, der skyldes fejl eller forsømmelse hos denne, men er ikke ansvarlig for de fejl, som der kan være i de til rådighed stillede systemer, af kunden eller tredje part, udført arbejde. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder for tabt avance eller tab af goodwill, eller kreditværdighed. Leverandøren er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, hvorunder hører ekstraordinære myndighedsforanstaltninger, krig, oprør, sabotage, naturkatastrofer, strejker, lockout, boykot eller blokade. Leverandørens samlede erstatningspligt i et kalenderår uanset årsag (herunder uagtsomhed), som måtte opstå i forbindelse med abonnement aftaler, er begrænset til den samlede betaling for anvendelse af LetRegnskab.dk i løbet af det pågældende år.

Tavshedspligt og Dataindsamling

Leverandøren indsamler løbende oplysninger om brugsadfærd, når Kunden og andre brugere anvender Leverandørens webside eller software. Denne dataindsamling er anonym og anvendes med det formål at optimere services og indretning af softwaren.

Al data, der vidergives til Leverandøren, sker uden videre adgang for andre. Leverandøren behandler således alt data med tavshedspligt.

Leverandøren har tavshedspligt om alle informationer Leverandøren måtte komme i besiddelse af om kunden. Leverandøren skal sikre at modtagne oplysninger ikke videregives.

E-mail udsendelse

Leverandøren forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til servicen, Leverandøren forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld’ linket i de fremsendte e-mails.

Ophavsret

Alt materiale, der forefindes på Leverandørens webside og software, tilhører Leverandøren. Det gælder såvel designs, tekster, funktionalitet og helhedsindtryk. Såfremt du ønsker at citere eller på anden måde omtale Leverandøren, bedes du forudgående anmode Leverandøren om skriftlig tilladelse.

Ændringer og opdateringer

Leverandøren kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på Leverandørens Websites. Brug af Applikationen og/ eller vores Websites efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

Tvister

Eventuelle tvister mellem kunden og Leverandøren, skal afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.