Handelsbetingelser for køb af revisorpåtegning til kompensation for faste omkostninger

Du accepterer og tiltræder disse betingelser ved afkrydsning af “Jeg accepterer betingelserne for køb af revisorpåtegningen” ved tilmelding til køb af revisorpåtegning til kompensation for faste omkostninger.

Aftalen gælder mellem Billy ApS, cvr-nummer 33239106, Vesterbrogade 1e, 1620 København V (herefter kaldet “Billy” eller “Leverandøren”) og dig (herefter kaldet “Kunden”).

Disse betingelser er gyldige fra d. 22. april 2020.

Leverandørens ydelse

Ydelsen består af en revisorpåtegning af en godkendt revisor, som er påkrævet for at kunne ansøge om kompensation for dækning af faste omkostninger hos Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udbruddet af coronavirus i 2020.

Inkluderet i ydelsen er også en rapport indeholdende den nødvendige dokumentation til brug for Kundens ansøgning om kompensation for dækning af fast omkostninger hos Erhversstyrelsen.

Revisorpåtegningen og rapporten med dokumentation er udarbejdet af Dansk Selskab, cvr-nummer 37944793 i samarbejde med PC-Revision Gentofte, cvr-nummer 30969103.

Revisorpåtegningen er i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens retningslinjer, og den underskrives af godkendt revisor Jeanette Olsen, mne2657.

Samlet benævnes dokumentation og revisorpåtegning herefter “produktet”.

Definition af produktet

Produktet består af følgende:

  • En rapport med de påkrævede tal og oplysninger, som Kunden skal bruge til at ansøge Erhvervsstyrelsen om kompensation for dækning af faste omkostninger via den danske regerings hjælpepakker i forbindelse med udbruddet af coronavirus i 2020.

  • En revisorpåtegning af en godkendt revisor, som skal kunne bruges af Kunden til at ansøge Erhvervsstyrelsen om kompensation for dækning af faste omkostninger via den danske regerings hjælpepakker i forbindelse med udbruddet af coronavirus i 2020. Revisorpåtegningen udarbejdes i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens retningslinjer for revisors arbejde ved afgivelse om erklæring i forbindelse med ansøgning om kompensation for virksomheders faste omkostninger.

Pris og betalingsbetingelser

Prisen for produktet er 5.495 kr., og det er en engangsydelse.

Aftalen mellem Kunden og Leverandøren anses først som indgået, når Leverandøren har modtaget betaling. Betaling sker på tidspunktet for bestilling af produktet.

Leverandøren forbeholder sig retten til at stoppe udarbejdelsen af revisorpåtegningen, i det tilfælde, at der indtræffe forhold, som umuliggør udarbejdelsen heraf. Kunden vil i sådanne tilfælde få besked herom i rimelig tid og pengene retur.

Bestillinger modtaget efter d. 10. august 2020 kan ikke garanteres leveret inden deadline for ansøgning om kompensation hos Erhvervsstyrelsen d. 31. august 2020.

Levering af produktet

Produktet leveres til Kunden på den angivne mail brugt ved bestilling af produktet.

Efter bestilling af produktet vil Kunden blive kontaktet af Dansk Selskab på mail eller telefon i løbet af 1 til 4 hverdage, hvor det nærmere forløb for levering af produktet aftales.

Vi tilstræber at levere produktet i løbet af 13 hverdage fra bestilling af produktet. Leveringstiden forudsættes af, at Kunden, når Dansk Selskab forespørger om dette, rettidigt leverer den nødvendige dokumentation til Dansk Selskab, som Dansk Selskab skal bruge til at gennemføre kundekendskabsprocedure (KYC) og overholdelse af gældende lov om hvidvask (AML). Hermed sikres, at kunden og Dansk Selskab er compliant med KYC og AML.

Der tages forbehold for forsinkelser grundet eksempelvis, men ikke begrænset til, ekstraordinært mange købere af produktet, at kunden ikke leverer den nødvendige dokumentation til Danske Selskab.

Kunden garanterer

Ved indgåelse af aftalen bekræfter Kunden, at kundens virksomhed lever op til de til enhver tid gældende forudsætninger for at være berettiget til kompensation for dækning af faste omkostninger jf. den danske regerings hjælpepakker forbundet med udbruddet af coronavirus i 2020. Dette skal Kunden kunne dokumentere.

Ved betingelsernes ikrafttræden d. 22. april 2020 er følgende forudsætninger gældende for at kunne ansøge om kompensation:

  • Virksomheden har et omsætningstab på minimum 35% som direkte følge af udbruddet af coronavirus i 2020.
  • Virksomheden har faste omkostninger for minimum 12.500 kr. i perioden 9. marts til 8. juni 2020.

Ved indgåelse af aftalen bekræfter Kunden samtidig, at virksomhedens bogføring i Billy er korrekt og ajourført op til senest afsluttede måned før datoen for kundens køb af produktet.

Lever Kunden ikke op til Erhvervsstyrelsens gældende forudsætninger for at være berettiget til kompensation for dækning af faste omkostninger, forbeholder Leverandøren sig retten til at få betaling for den tid, der er brugt på at behandle Kundens bestilling af produktet. Kompensationen herfor udgør 1.000 kr. og vil blive fratrukket tilbagebetalingen af produktet til Kunden.

Leverandøren forbeholder sig ligeledes retten til at få kompensation på 1.000 kr. i tilfælde af, at Kundens bogføring ikke er korrekt og ajourført op til senest afsluttede måned inden bestilling af produktet.

Alle priser er angivet i danske kroner og er ekskl. moms.

Ingen fortrydelsesret

Produktet udbydes kun til erhvervsdrivende, og derfor gælder der ingen 14 dages fortrydelsesret.

Ansvarsbegrænsning

Leverandøren påtager sig intet ansvar for de data, som Kunden overdrager til tredjepartsleverandør til udarbejdelse af dokumentation og revisorpåtegning til ansøgning om kompensation. Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab, der skyldes fejl eller forsømmelse hos denne, men er ikke ansvarlig for de fejl, som der kan være i de til rådighed stillede systemer, af kunden eller tredjepart, udført arbejde. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder for tabt avance eller tab af goodwill, eller kreditværdighed. Leverandøren er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, hvorunder hører ekstraordinære myndighedsforanstaltninger, krig, oprør, sabotage, naturkatastrofer, strejker, lockout, boykot eller blokade. Leverandørens samlede erstatningspligt i et kalenderår uanset årsag (herunder uagtsomhed), som måtte opstå i forbindelse med køb af produktet, er begrænset til Kundens betaling for produktet. Leverandøren indestår ikke for eventuelle fejl i revisorerklæringer, som er et resultat af urigtige oplysninger indhentet fra offentlige registre, fra revisor eller kundes regnskab.

Tavshedspligt og dataindsamling

Til at levere ydelsen anvender Leverandøren en Underleverandør ("Underdatabehandler") i form af Dansk Selskab til udarbejdelse og levering af produktet, som anses for en tredjepartsleverandør i dette aftaleforhold. Leverandøren skal sikre, at Underdatabehandlere overholder de forpligtelser og krav, der er beskrevet i Aftalen.

Alt data, der videregives til Underleverandøren, sker uden videre adgang for andre. Leverandøren behandler således alt data med tavshedspligt.

Leverandøren har tavshedspligt om alle informationer, som Leverandøren måtte komme i besiddelse af om Kunden. Leverandøren skal sikre, at modtagne oplysninger ikke videregives.

Typer af data der sendes til Underleverandøren:

  • Navn på kunde
  • E-mail på kunde
  • Telefonnummer på kunde

Ændringer og opdateringer

Leverandøren kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder.

Tvister

Eventuelle tvister mellem Kunden og Leverandøren, skal afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.