Forretningsbetingelser for brug af Billy Banktintegration

1. Almene bestemmelser

a. Ved bestilling af serviceydelsen ”Bankintegration”, (her efter kaldet "Serviceydelsen”) og anvendelse af software hos Billy ApS (herefter kaldet Leverandøren) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende forretningsbetingelser. Accept sker ved afkrydsning under tilmelding.

b. Leverandøren har ret til at ændre i forretningsbetingelserne under forudsætning af, at dette er kommunikeret til Kunden 14 dage i forvejen. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser.

c. Revisionsvirksomheder, administrationsbureauer og lignende kan acceptere disse Vilkår på Kundens vegne, herunder ved nytegning, idet de herved indestår for, at der foreligger fornøden fuldmagt hertil, og at Kunden forudgående er blevet behørigt informeret om Vilkårene.

d. Ved accept af Leverandørens betingelser for brug af ”Bankintegration”, bekræfter kunden samtidig at have læst og godkendt den af Leverandøren udstedte Databehandleraftale og Generelle Forretningsbetingelser.

2. Abonnement og vilkår

a. Fra den dag Kunden tilmelder sig Serviceydelsen accepteres, at leverandøren periodevis må trække et beløb svarende til den til en hver tid listede pris for Serviceydelsen.

b. Første faktureringsperiode starter på dagen for kundens tilvalg af Serviceydelsen. Fakturaperioden er forudbetalt.

c. Kundens abonnement vil blive fornyet automatisk, indtil Kunden afmelder sig.

d. I tilfælde af at revisionsvirksomheder, administrationsbureauer og lignende anvender serviceydelsen og betaler for brugen af Leverandørens service, vil de have den endelige råderet over brugen af Leverandørens service.

3. Opsigelse og varighed af abonnement

a. Kunden kan til enhver tid opsige sit abonnement på serviceydelsen. I så fald vil Kundens abonnement ikke blive fornyet, når løbende fakturaperiode udløber. Kunden kan opsige abonnementet på serviceydelsen under Regnskab -> Bankkonti -> Forbind til min bankkonto på den konto Kunden ønsker at afmelde Serviceydelsen. Fravalgt serviceydelse vil være tilgængelig indtil udgangen af en igangværende fakturaperiode.

b. Der er ingen refundering eller fortrydelsesret for igangværende fakturaperioder. Dvs. at et abonnement, som er indbetalt, ikke refunderes.

c. Ved endt abonnement er leverandøren ikke længere forpligtet til at opbevare Kundens data.

d. Leverandøren kan opsige et abonnement i henhold til de Generelle Forretningsbetingelser.

4. Abonnementets omfang og anvendelse

a. Kunden opnår gennem abonnement på Serviceydelsen en ikke-eksklusiv adgang til at anvende Leverandørens integrationen til kundens bank via Nordic API Gateway, der gør det muligt at importere følgende af Kundens bankdata (transaktioner) ind i Leverandørens ERP-system:

  • Bogføringsdato for transaktioner
  • Beskrivelse af transaktioner
  • Beløb på transaktioner
  • Status på transaktioner

Serviceydelsen stilles til rådighed online som "software as a service". Kunden erhverver ikke Leverandørens service eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Leverandørens Software, undtagen som software as a service.

b. Kunden indestår for og har det fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til Leverandørens Service, eller som bruger Kundens login-detaljer.

5. Priser og betalingsbetingelser

a. Gældende priser kan til enhver tid findes på Leverandørens hjemmeside.

b. Generelle betingelser for abonnementer, også Serviceydelsen, fastsættes i de Generelle Forretningsbetingelser.

6. Ansvarsbegrænsning

a. Leverandøren tager forbehold for programmeringsfejl og servernedbrud og kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der er sket i forbindelse med anvendelse af Leverandørens software. Leverandøren er ligeledes ikke ansvarlig for hacker-angreb, vira, eller anden form for force majeure.

b. Leverandøren holdes skadesløs for ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar over for tredjeparter, i det omfang det hidrører Kundens brug af Leverandørens Serviceydelse.

c. Ved opsigelse af hele kundeforholdet beholder Leverandøren backup af alle kundens data i op til 3 måneder. Alle backup-behov herudover er Kundens eget ansvar.

d. Det er Kundens ansvar at informere Leverandøren ved ændring af: adresse, telefonnummer, mailadresse, CVR-nr.

e. Leverandøren tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for leverandørens kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende.

f. I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Leverandøren at genoprette normaldrift hurtigst muligt og uden unødige ophold.

7. Kundens data i relation til Serviceydelsen

a. Leverandøren garanterer kun at aktivere Serviceydelsen (kontooplysningstjenesten) på baggrund af brugerens udtrykkelige samtykke, der er afgivet i overensstemmelse med Lov om betalinger § 87.

b. Leverandøren garanterer kun at tilgå oplysninger fra specifikt angivne betalingskonti og dertil hørende betalingstransaktioner.

c. Leverandøren garanterer at sikre, at Kundens personaliserede sikkerhedsforanstaltninger overføres gennem sikre og velfungerende kanaler, og at de ikke er tilgængelige for andre parter med undtagelse af Kunden og udstederen af de personaliserede sikkerhedsforanstaltninger, jf. de regler, der udstedes af Kommissionen i medfør af artikel 98 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2366/EU af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked.

d. Leverandøren garanterer at identificere sig over for Kundens kontoførende udbyder, hver gang en konto tilgås, jf. de regler, der udstedes af Kommissionen i medfør af artikel 98 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2366/EU af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked.

e. I overensstemmelse med § 88 i Lov om betalinger garanterer Leverandøren ikke at tilgå, anvende eller lagre oplysninger med andre formål end levering af Serviceydelsen, som Kunden udtrykkeligt har anmodet om. Leverandøren garanterer ikke at anmode brugeren om følsomme betalingsdata i tilknytning til en betalingskonto.

f. I henhold til Lov om betalinger § 88 garanterer Leverandøren at pålægge underleverandører til levering af Serviceydelsen krav om ikke at tilgå, anvende eller lagre oplysninger med andre formål end levering af Serviceydelsen, som Kunden udtrykkeligt har anmodet om.

g. For øvrige spørgsmål omkring Dataindsamling og Behandlingsaktiviteter, henvises til Leverandørens Generelle Forretningsbetingelser samt Databehandleraftale.

8. Ændringer til denne Erklæring

Hvis Leverandøren ændrer i Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, vil Leverandøren publicere den reviderede erklæring her med en opdateret revisionsdato. Leverandøren opfordrer kunden til at gennemgå Erklæringen regelmæssigt. Hvis der foretages væsentlige ændringer i erklæringen, som i betydelig grad ændrer praksisserne for persondatabeskyttelse, kan Leverandøren også meddele dette til Kunden på andre måder, eksempelvis ved at sende en e-mail eller ved at offentliggøre en meddelelse på koncernhjemmeside og/eller på sociale medier, inden ændringerne træder i kraft.

Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger blev opdateret den 10. december 2019.

9. Udvikling, ændringer og opdateringer

Leverandøren er berettiget til at gennemføre alle ændringer, opdateringer, tilføjelser og begrænsninger m.m., som Leverandøren måtte finde relevante eller nødvendige. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Leverandørens software.

10. Salg eller fusion

I forbindelse med fusioner og virksomhedsovertagelser eller frasalg af hele eller dele af Billys forretning vil den overtagende enhed samt dennes konsulenter få adgang til de beskrevne oplysninger. Dette vil inkludere personoplysninger. I sådanne sager vil de eksterne parter indgå en hemmeligholdelsesaftale med Billy.

11. Tvister

Disse Vilkår er undergivet dansk ret, og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i København.

12. Gyldighed

Nærværende vilkår træder i kraft d. 12. december 2019.

13. Kontakt

Billy ApS
CVR-nr. 33 23 91 06
Vesterbrogade 1e
1620 København V, Danmark
Telefon: 60 24 60 24
E-mail: billy@billy.dk