Handelsbetingelser - Revisorpakke

Ved at benytte dig af Billy ApS' services accepterer du samtidig nedenstående forretningsbetingelser. Læs dem derfor grundigt.

Billy ApS
Vesterbrogade 1e
1620 København V
Telefon: 60 24 60 24
E-mail: billy@billy.dk
CVR-nr. 33 23 91 06

Disse betingelser er gyldige fra 7. januar 2021

Leverandørens ydelse

Billy ApS (herefter Leverandøren) har til hensigt at bistå deres kunder ved nedenstående.

Årsregnskabet ApS (Herefter Underleverandøren) har til hensigt at assistere Leverandøren med behandlingen af nedenstående.

Revisorpakke for Personlig virksomhed:

 • Gennemgang af bogføring
 • Udfyldt oplysningsskema til SKAT
 • Årsrapport
 • Bilag til selvangivelsen med opgørelse af skattepligtigt resultat for virksomheden og specifikation af regnskabsposterne m.m.
 • Udfyldt selvangivelsesblanket (svarer til SKAT's indtastningsbillede)
 • Udfyldt lønsumsblanket (hvis aktuelt)
 • Afslutningsark med efterposteringer

Revisorpakke for Selskaber:

 • Gennemgang af bogføring
 • Indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen
 • Indberetning af oplysningsskema til SKAT
 • Årsrapport
 • Bilag til selvangivelse med opgørelse af skattepligtig indkomst (evt. sambeskatningsindkomst), skatteberegning og specifikation af regnskabsposterne m.m
 • Udfyldt selskabsselvangivelse (svarer til SKAT's indtastningsbillede)
 • Udfyldte udbytteblanketter (svarer til SKAT's indtastningsbillede)
 • Udfyldt lønsumsblanket (hvis aktuelt)
 • Afslutningsark med efterposteringer
 • Forslag til generalforsamlingsreferat til underskrift
 • XBRL-fil til Erhvervsstyrelsen (selvstændig fil)

Alle beregninger sker på baggrund af de data, kunden leverer. Korrektheden af den leverede data er således kundens ansvar. Leverandøren er IKKE forpligtiget til at kontrollere, efterregne eller tage stikprøver af de leverede data. Kunden er således selv ansvarlig for korrektheden.

Bemærk, at vi:

 • Ikke kontrollerer varelager
 • Ikke foretager kontrol af værdipapirbeholdningen
 • Ikke gennemgår udenlandske indkomstforhold

Pris og betalingsbetingelser

Alle priserne er angivet i danske kroner og er ex. moms. Leverandøren forbeholder sig til enhver tid retten til at justere prisen.

Aftalen mellem kunden og leverandøren anses først for indgået, når Leverandøren har modtaget betaling.

Ved indgåelse af aftalen accepterer kunden, at kundens virksomhed lever op til følgende betingelser:

 • Virksomheden ikke er underlagt revisionspligt
 • Der er ikke opnået gældseftergivelse eller akkord i regnskabsåret
 • Virksomheden ikke ejer fast ejendom
 • Virksomheden ikke har stillet sikkerhed eller garantiforpligtelser

Ved indgåelse af aftalen garanterer kunden, at kundens virksomhed har foretaget følgende og lever op til følgende betingelser:

 • Virksomhedens bank er afstemt således, at den reelle banksaldo i kundens bank matcher den bogførte saldo i Billy
 • Alle relevante bilag for regnskabsperioden er bogført
 • Alle tilgodehavender er afstemt og afskrevet hvis nødvendigt
 • Alle skyldnere tilgodehavender er afstemt og korrekt periodiseret
 • Et evt. varelager er talt op og afstemt i regnskabet
 • Medarbejdernes lønsaldi er afstemt (f.eks. A-skat og AM-bidrag)
 • Indgår der værdipapirer, skal disse også være bogført og afstemt

Ingen mulighed for at få lavet regnskabet om

Revisorpakken i Billy er henvendt til virksomheder og dermed gælder der ikke en 14 dages fortrydelsesret. Det betyder, at køb af Billys Revisorpakke ikke refunderes efter køb. Dette betyder, at når Kunden først har fået udarbejdet sit årsregnskab, så er der ingen mulighed for at få udarbejdet et nyt årsregnskab baseret på efterfølgende ændringer i f.eks. virksomhedens bogføring.

Identitet og betalingsansvar

Ved tilmelding hos Leverandøren tiltræder Kunden med korrekte oplysninger om identitet og validitet samt sikrer, at oplysninger om Kunden er sandfærdige. Ved benyttelse af Dankort-betaling mellem Kunden og dennes kunder indestår Kunden for - og er garant for - at kunden har den identitet, som dennes kunde angiver. Såfremt der er tale om en evt. "charge back" (dvs. en kunde, som har betalt med et kreditkort og efterfølgende afviser betalingen) fra Leverandørens tredjepart (fx Nets), er Kunden ansvarlig for straks at betale det beløb, som tredjepart forlanger, uanset årsag. Kunden forsikrer, at dennes kunders identitet er korrekte og rigtige, samt at Kundens kunder ikke misbruger betalingskort.

Opsigelse

Billy ApS kan frigøre sig af en evt. indgået aftale ved at tilbageføre det betalte beløb. Dette skal ske minimum 2 dage før den for Kunden til enhver tid gældende frist for indberetning af årsrapport eller udvidet selvangivelse.

Servicen leveret af Leverandøren samt alle tillægsprodukter/ -ydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret. Da der er tale om et digitalt produkt, anses leveringen/påbegyndelsen af servicen fra den dato, hvor Kunden betaler for produktet, da der er tale om en integration, som automatisk trækker data til leverandørens udbyder, Årsregnskab ApS.

Anvarsbegrænsning

Leverandøren påtager sig intet ansvar for de data, som kunden overdrager, til afslutning af årsregnskabet. Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab, der skyldes fejl eller forsømmelse hos denne, men er ikke ansvarlig for de fejl, som der kan være i de til rådighed stillede systemer, af kunden eller tredje part, udført arbejde. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder for tabt avance eller tab af goodwill, eller kreditværdighed. Leverandøren er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, hvorunder hører ekstraordinære myndighedsforanstaltninger, krig, oprør, sabotage, naturkatastrofer, strejker, lockout, boykot eller blokade. Leverandørens samlede erstatningspligt i et kalenderår uanset årsag (herunder uagtsomhed), som måtte opstå i forbindelse med abonnement aftaler, er begrænset til den samlede betaling for anvendelse af Underleverandøren i løbet af det pågældende år.

Afviges der fra Billys standard kontoplan indestår Leverandøren ikke for korrektheden af yderligere mapping.

Tavshedspligt og Dataindsamling

Til at levere ydelsen anvender Leverandøren en Underleverandør ("Underdatabehandler") til udarbejdelse af Revisorpakken, som anses for en tredjepartsleverandør i dette aftaleforhold. Leverandøren skal sikre, at Underdatabehandlere overholder de forpligtelser og krav, der er beskrevet i Aftalen.

Alt data, der videregives til Underleverandøren, sker uden videre adgang for andre. Leverandøren behandler således alt data med tavshedspligt.

Leverandøren har tavshedspligt om alle informationer, som Leverandøren måtte komme i besiddelse af om Kunden. Leverandøren skal sikre, at modtagne oplysninger ikke videregives.

Typer af data der sendes til Underleverandøren:

 • Regnskabsmæssig data sendes til underleverandøren (resultatopgørelse og balance)
 • Virksomhedens oplysninger (ejerforhold, adresse, CVR-nummer)

Data der tilbagesendes til Leverandøren:

 • Færdigt årsregnskab, udvidet selvangivelse og skatteregnskab i PDF-format
 • Årsregnskab og udvidet selvangivelse i XBRL-format
 • Efterposteringsark i PDF- og CSV-format

E-mail udsendelse

Leverandøren forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til servicen, Leverandøren forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på 'afmeld' linket i de fremsendte e-mails.

Ophavsret

Alt materiale, der forefindes på Leverandørens webside og software, tilhører Leverandøren. Det gælder såvel designs, tekster, funktionalitet og helhedsindtryk. Såfremt du ønsker at citere eller på anden måde omtale Leverandøren, bedes du forudgående anmode Leverandøren om skriftlig tilladelse.

Ændringer og opdateringer

Leverandøren kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på Leverandørens Websites. Brug af Applikationen og/eller Leverandørens Websites efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

Tvister

Eventuelle tvister mellem Kunden og Leverandøren, skal afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.