Bogføring af immaterielle anlægsaktiver

Forfatter:Frederik Damgaard Kornvig
Dato:23. november 2021
Læsetid:7 minutter

Når du laver dit årsregnskab i Billy, skal du oplyse en række værdier, der relaterer sig til dine immaterielle anlægsaktiver.

Her guider vi dig til, hvad du i udgangspunktet bør gøre, når du svarer på spørgsmålene angående immaterielle anlægsaktiver.

Hvis din virksomhed ikke ejer nogen immaterielle anlægsaktiver, skal du blot gå videre til næste skridt i årsregnskabsmodulet.

Hvad er et immaterielt anlægsaktiv?

Immaterielle anlægsaktiver defineres som aktiver, der er under virksomhedens kontrol. Aktiverne er ikke-monetære og har ingen fysisk substans.

Eksempler på immaterielle anlægsaktiver er:

  • Patenter
  • Licenser
  • Udviklingsprojekter
  • Varemærker
  • Med mere

Særligt om udviklingsprojekter

Du skal være opmærksom på, at et udviklingsprojekt kun betragtes som et immaterielt anlægsaktiv, hvis projektet har til formål at udvikle et bestemt produkt eller en proces, som virksomheden har til hensigt at fremstille og efterfølgende bruge i sin produktion eller sit salg.

Disse værdier skal du oplyse i årsregnskabsmodulet

I årsregnskabsmodulet skal du oplyse op til i alt 6 værdier for hver type af immaterielt anlægsaktiv. Her får du en forklaring på, hvad disse 6 værdier betyder.

Saldoværdi primo

I dette felt skal du oplyse den samlede værdi af denne type immaterielle anlægsaktiver, som din virksomhed ejede ved starten af regnskabsåret. Saldoværdien primo findes i balancen fra starten af regnskabsåret, som typisk vil være d. 1/1. Det vil sige, hvad aktivets værdi er ved starten af året.

Tilgang i året

Her skal du oplyse den samlede værdi af denne type immaterielle anlægsaktiver, som din virksomhed eventuelt har købt i løbet af året.

Afskrivninger i året

Her skal du oplyse den for året samlede værdi af din virksomheds afskrivninger på denne type af immaterielle anlægsaktiver.

Salgspris

Her skal du oplyse den samlede værdi af eventuelle salg af denne type immaterielle anlægsaktiver, som din virksomhed har haft i løbet af året. Du opgør den samlede værdi ved at lægge aktivets bogførte værdi sammen med avancen i forbindelse med salget.

Avance i forbindelse med salg

Her skal du oplyse den samlede avance, som din virksomhed har haft i forbindelse med eventuelle salg af denne type af immaterielle anlægsaktiver i løbet af året. Du finder avancen ved at trække den bogførte værdi fra salgsprisen på aktivet.

Afskrivningsperiode

Her skal du oplyse den korteste og den længste afskrivningsperiode, som din virksomhed afskriver denne type immaterielle anlægsaktiver over.

Hvis du eksempelvis har tre aktiver af den samme type, som henholdsvist bliver afskrevet over 2, 3 og 5 år, så skal du oplyse 2 år i første felt og 5 år i sidste felt.

Sådan indregner og afskriver du immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver indregnes på balancen, men først i det øjeblik, hvor det er sandsynligt, at aktivet vil skabe økonomiske fordele for virksomheden. Det vil eksempelvis sige, at hvis man afholder omkostninger til forskning, der ikke resulterer i et aktiv, som virksomheden kan forvente en fremtidig økonomisk gevinst af, så kan aktivet højst sandsynligt ikke aktiveres, men skal i stedet straksafskrives.

Man indregner immaterielle anlægsaktiver til kostpris med tillæg af de omkostninger, som kan henføres til købet af aktivet. Det kan eksempelvis være, at din virksomhed har købt et patent og derefter brugt penge på advokathjælp i forbindelse med købet. Disse omkostninger skal medregnes i kostprisen.

I balancen skal de immaterielle anlægsaktiver specificeres i følgende orden:

  • Færdiggjorte udviklingsprojekter, patenter, varemærker og lignende rettigheder som stammer fra udviklingsprojekter.
  • Købte patenter, licenser, varemærker.
  • Goodwill.
  • Udviklingsprojekter under udførelse (disse afskrives først når udviklingsprojektet er færdigt).

Afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver påbegyndes i det øjeblik, hvor aktiverne er klar til brug. De fleste vælger at opgøre deres afskrivninger lineært. Det vil sige, at du afskriver det samme beløb hvert år, men der findes også andre afskrivningsmetoder.

Vær opmærksom på, at afskrivningsperioden på immaterielle anlægsaktiver aldrig må overstige 20 år, og overstiger afskrivningsperioden 5 år, skal det begrundes i årsrapporten. Et eksempel på dette kan være et patent, hvor man forventer en længere brugstid end 5 år. Her skal den længere afskrivningsperiode forklares konkret og fyldestgørende.

Eksempel på indregning og lineær afskrivning af et immaterielt anlægsaktiv

Din virksomhed har købt en licens.

Kostpris på licens inkl. moms: 100.000 kr. Omkostninger til advokat: 15.000 kr. Opgjort kostpris: 115.000 kr. Samlet købsmoms på licens + advokat: 23.000 kr. Afskrivningsperiode: 5 år (eksempel).

Vigtigt: Købsmomsen får man fradrag for på købstidspunktet. Købsmomsen indgår derfor ikke i kostprisen. Dermed er aktivets reelle kostpris 115.000 kr. * 0,8 = 92.000 kr.

Med en afskrivningsperiode på 5 år bliver den årlige afskrivning på licensen derfor 92.000 kr. / 5 år = 18.400 kr./år.

Sådan afstemmer du immaterielle anlægsaktiver til årsregnskabet

Her kan du se eksempler på, hvordan du bogfører køb, afskrivning, salg samt beregning af avance på salg af immaterielle anlægsaktiver.

Eksemplerne tager afsæt i Billys standardkontoplan, hvor der findes en kontogruppe, der hedder “5200 - Immaterielle anlægsaktiver”. Og til formålet her er der en standard konto, der hedder “5210 - Immaterielle anlægsaktiver ”.

Køb af aktivet

Kredit Bank: 115.000 kr.
Debet - Købsmoms: 23.000 kr.
(Dette sker automatisk i kassekladden, hvis du har købsmoms 25% som momssats på linjen).
Debet - Kontoen for det immaterielle aktiv: 92.000 kr.

Afskrivninger på aktivet

Kredit - Kontoen for det immaterielle aktiv: 18.400 kr.
Debet - 2010 - Afskrivninger: 18.400 kr.

Afskrivning ved køb midt i året

Køber du et anlægsaktiv midt i året som eksempelvis d. 1. juni, så skal du afskrive aktivet med det forholdsmæssige beløb, da afskrivninger opgøres på månedsbasis. For at dit regnskab ser så korrekt ud som muligt, er det mest optimale at afskrive på aktivet hver måned.

Eksempel på afskrivninger ved køb midt i året

Kostpris på licens ekskl. moms: 100.000 kr. Afskrivningsperiode: 5 år (60 måneder) Månedlige afskrivninger: 100.000 kr. / 60 mdr. = 1.666,67 kr./md.

Hver måned skal der således afskrives 1.666,67 kr. Ret beset er der 6 måneder tilbage af regnskabsåret, hvis aktivet er erhvervet d. 1. juni.

Det vil sige, at de der første år skal afskrives 1.666,67 kr. * 6 mdr. = 10.000 kr./md.

Året efter skal du afskrive aktivet fuldt ud. Det vil sige, at du afskriver aktivet med 12 måneder = 1.666,67 kr. * 12 mdr. = 12.000 kr. i det efterfølgende år.

Salg af aktivet og avance på salg af aktivet

Når du sælger et aktiv, er det vigtigt, at du kender den faktiske salgspris for aktivet, aktivets restværdi og differencen mellem de to.

Alle tre værdier er nemlig afgørende at kende for, at du kan lave din bogføring korrekt. Hvis vi tager afsæt i eksemplet med licens, og at du sælger den efter 48 mdr., så vil computeren på salgstidspunktet have en restværdi på 20.000 kr.

Restværdien beregnes: 100.000 kr. - 1.666,67 kr. * 48 = 20.000 kr.

Lad os sige, at du sælger computeren for 30.000 kr., hvilket er 10.000 kr. mere end den bogførte værdi.

Avancen på 10.000 kr. skal registreres på resultatopgørelsen som en fortjeneste, og det er en god ide at bogføre den under andre indtægter, således at den ikke står sammen med dine andre driftsindtægter. Der skal derfor oprettes en ny konto til denne transaktion. Det gør du ved at gå til Regnskabsindstillinger -> Rediger kontoplan -> Opret konto. Kontogruppe er indtægter, konto nr. skal være 1170 og kontonavn "Andre driftsindtægter".

For at bogføre salget af aktivet og avancen i forbindelse med salget korrekt, så skal du gøre følgende:

  • Oprette en salgsfaktura for salget af aktivet. Husk at der skal moms på salget. Det vil sige, at salgsprisen vil være 37,500 kr. inkl. moms.

Henføre avancen (fortjenesten) ved salget til resultatopgørelsen. Det gør du ved at lave følgende manuelle transaktion i kassekladden. På den måde er det kun fortjenesten for salget af aktivet, der fremgår af salgskontoen, og du bogfører samtidigt afgangen af aktivet fra aktivkontoen.

Du skal være opmærksom på, at ovenstående fremgangsmåde tager afsæt i, at al aktivitet (køb og afskrivninger) er bogført på en og samme konto. Der skal oprettes en konto til akkumulerede afskrivninger. Det gør du ved at gå til Regnskabsindstillinger -> Rediger kontoplan -> Opret konto. Kontogruppe er immaterielle anlægsaktiver, konto nr. skal være 5220 og kontonavn "Akkumulerede afskrivninger".

Hvad er lignende rettigheder?

Hvis din virksomhed er i besiddelse af immaterielle anlægsaktiver, som ikke falder under kategorierne “Færdiggjorte udviklingsprojekter”, “Erhvervede licensrettigheder” eller “Erhvervede patenter”, så skal de stadig inddrages i din årsafslutning.

Dette kan eksempelvis være erhvervede varemærker eller koncessioner (det vil sige retten til at føre en bestemt type aktivitet). Disse rettigheder skal dog være omfattet af den fælles definitionen af immaterielle aktiver. Det vil sige, at det er sandsynligt, at økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden på baggrund af besiddelse af aktivet, og at aktivets værdi kan måles pålideligt.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til, hvordan du skal forholde dig til immaterielle anlægsaktiver, er du altid velkommen til at kontakte os på billy@billy.dk60 24 60 24 eller skrive til os på chatten.