Hvad er kapitalværdi?

Kapitalværdien bruges til at vurdere, hvor god investeringen i et aktiv er. Når en virksomhed investerer i et aktiv bestemmes aktivets kapitalværdi. Det er den aktuelle værdi af de fremtidige ind- og udbetalinger, også kaldet nutidsværdien. 

En investerings kapitalværdi er kapitalværdien af fremtidige ind- og udbetalinger fratrukket investeringens anskaffelsesværdi. Altså den kapital aktivet kan indbringe i løbet af dets levetid.

… Noget, der minder om volapyk?

Så simpelt kan det forklares: Hvis de fremtidige indbetalinger er større end den investerede kapital, så er det en god investering dvs. en positiv kapitalværdi er lig med en god investering.

Med andre ord, kapitalværdien er forskellen mellem den samlede sum af indbetalinger og den samlede sum af udbetalinger henført til samme dato (altså nutidsværdien). Er kapitalværdien positiv, så vil investeringen give et afkast, er kapitalværdien negativ, så vil investeringen give et underskud.

Kapitalværdien giver et godt sammenligningsgrundlag, når der skal træffes beslutninger om hvilken investering som vil indbringe mest kapital. Altså kan det bruges til at identificere den mest rentable investering.

Men hvordan beregnes kapitalværdien? 

Der findes tre forskellige metoder: kapitalværdimetoden, annuitetsmetoden eller tilbagebetalingsmetoden. 

Den mest populære metode er kapitalværdimetoden. For at vurdere om investeringen er rentabel, beregner du summen af de tilbagediskonterede ind- og udbetalinger. De består af:

  • En anlægsinvestering
  • Løbende ind- og udbetalinger 
  • En scrapværdi (salgsværdi eller slutværdi)

Det er vigtigt at tage højde for renters rente og kalkulationsrenten. Indgår de ikke i beregningen af kapitalværdien, så vil det aktuelle beløb ikke kunne sammenlignes med et beløb, der falder på et andet tidspunkt (i fremtiden). 

Ligningen ser sådan ud:  

kapitalværdimetoden

A er investeringen

vt er indbetalingen til t

ut er udbetalingen til t

i er kalkulationsrenten

Sn er scrapværdien i år n, og n er antallet af terminer

t er antal terminer dvs. antallet af perioder investeringen skal løbe.

Når du har beregnet kapitalværdien, så har du et estimat for investeringens indtjening og udgifter. Et positivt tal på højre side af lighedstegnet betyder, at du tjener penge på investeringen. 

Kapitalisering og tilbagediskontering… A hvaffor en fisk? 

Kapitalisering er en omregning af alle virksomhedens værdier til penge. Det er altså ikke kun hårde kontanter. Det kan for eksempel være en maskine, virksomheden har købt, som omregnes til et pengebeløb/ en værdi. Når du skal beregne kapitalværdien, så kapitaliserer du de værdier som indgår i investeringen.

Eksempler på værdier, som kan kapitaliseres: 

  • Penge og varer: ydelserne på et lån kan omregnes til ét beløb. Varestrømmen/ det samlede salg for en given periode kan også omregnes til ét beløb. 
  • Beholdninger af varige goder: Jord, huse, aktier og obligationer. 
  • Biler, produktionsudstyr og maskiner m.m.

Teoretisk set kan alle virksomhedens værdier kapitaliseres. Når en værdi kapitaliseres, så er det den tilbagediskonterede værdi af fremtidige ind- og udbetalinger. 

… Og hvordan er det så med tilbagediskontering? 

Tilbagediskontering er summen af hvert enkelt fremtidig betaling. Det beskriver den process, der fører til beregningen af kapitalværdien (nutidsværdien). Det aktuelle beløb for en værdi tillægges renter og renters renter. Det tager også højde for inflation, afkastkrav m.m. Det betyder, at et tilbagediskonteret beløb kan sammenlignes med et fremtidigt beløb. 

Sådan beregner du nutidsværdien

For at beregne nutidsværdien skal du tilbagediskontere de forventede indtægter eller udgifter ved investeringen. For at beregne den værdi skal du beregne diskonteringsfaktoren, og derefter gange diskonteringsfaktoren med den forventede indtægt eller udgift for en given periode. 

Diskonteringsfaktoren beregnes som kalkulationsrenten opløftet i minus det antal perioder, du skal diskontere. 

Formlen er således: diskonteringsfaktor = (renten+1)- antal perioder.

Eksempel på beregning af nutidsværdien

Du forventer at din investering skal løbe i 4 år, og du har en kalkulationsrente på 15%. Altså skal du lave fire beregninger der ser således ud: 

År 1: (0,15+1)-1=0,8695

År 2: (0,15+1)-2=0,7561

År 3: (0,15+1)-3=0,6575

År 4: (0,15+1)-4=0,5718

Din forventning til investeringens omsætning er, at du vil omsætte for 200.000 kr hvert år. For at finde nutidsværdien af betalingerne så ganger vi 200.000 med diskonteringsfaktoren:

År 1: 0,8695 x 200.000 = 173.900 

År 2: 0,7561 x 200.000 = 151.220

År 3: 0,6575 x 200.000 = 131.500

År 4: 0,5718 x 200.000 = 114.360

Den samlede nutidsværdi for investeringen er altså: 

173.900 + 151.220 + 131.500 + 114.360 = 570.980 kr

Beregning af kapitalværdien: 

Hvis vi antager at investeringen har kostet 400.000 kr, så vil kapitalværdien være beregnet som 570.980 kr - 400.000 kr = 170.980 kr.

Kapitalværdien er positiv. Det betyder, at investeringen er lønsom. 

Hvad er renters rente? 

Renters rente er lidt en snebold, der bliver større og større efterhånden, som den nærmer sig foden af bjerget. Når et indlån eller udlån tilskrives en rente, så vil det give en procentvis stigning af beløbet. Næste gang der tilskrives en rente, så tages der udgangspunkt i det forrige beløb inkl. forrige rentetilskrivning. 

Lad os sige, at der tilskrives renter årligt. Første år tilskrives beløbet en rente på 3 pct. Andet år tilskrives renter på samme procentsats, men på det oprindelige beløb plus forrige rentetilskrivning dvs. at andet år tilskrives renter på et højere beløb end forrige år. Beløbet er højere, fordi beløbet for første års rentetilskrivning tages med i beløbet for rentetilskrivningen andet år.

Eksempel, renters rente: 

Du investerer 50.000 kr. i aktier. Hvert år tilskrives en rente på 7 pct. 

Første år tilskrives de investerede 50.000 kr. med 7 %, og du har nu: 53.500 kr. (50.000 x 1,07)

Andet år tilskrives de 53.500 kr. med 7 %, og du har nu: 57. 245 kr. (53.500 x 1,07)

Tredje år tilskrives de 57. 245 kr. med 7%, og du har nu: 61.252 kr. (57.245 x 1,07)

Osv. 

Så kom vi rundt om renters rente. Nu har du alle byggestenene til at vurdere og beregne kapitalværdien for en given investering.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage