Nøgletal - Hvad er nøgletal?

Nøgletal er regnskabsmæssige forholdstal, der beskriver dele af virksomhedens økonomiske situation på et givet tidspunkt inden for forskellige økonomiske områder. Tilsammen beskriver disse nøgletal virksomhedens overordnede økonomiske situation og danner grundlag for en regnskabsanalyse.

Du kan få et overblik over din virksomheds økonomi med et regnskabsprogram som Billy. Prøv gratis nu.

Nøgletal kan omfatte forskellige områder som afkastningsgrad, egenkapitalens forrentning, overskudsgrad, dækningsgrad, varedebitorernes omsætningshastighed, varekreditorernes omsætningshastighed, varelagrets omsætningshastighed, nulpunktsomsætning, soliditetsgrad og likviditetsgrad.

Lav en regnskabsanalyse med nøgletal

En regnskabsanalyse kan anvende nøgletal for at give et overblik over virksomhedens økonomiske situation og udvikling. For eksempel kan afkastningsgraden bruges til at vurdere, hvor godt virksomheden forrenter den investerede kapital, mens egenkapitalens forrentning viser, hvordan virksomheden klarer sig med hensyn til den samlede kapital, der er investeret i virksomheden.

Overskudsgraden viser, hvor stor en del af virksomhedens omsætning, der omsættes til indtjening, mens dækningsgraden viser, hvor stor en del af omsætningen der anvendes til at dække de faste omkostninger. Varedebitorernes omsætningshastighed viser, hvor hurtigt debitorerne betaler deres tilgodehavender, mens varekreditorernes omsætningshastighed viser, hvor lang tid virksomheden har til at betale sine leverandører.

Varelagrets omsætningshastighed viser, hvor hurtigt virksomheden omsætter sit varelager, og nulpunktsomsætningen viser, hvor stor en omsætning virksomheden skal have for at dække sine omkostninger. Soliditetsgraden viser, hvor stor en del af virksomhedens aktiver der er finansieret af fremmedkapital i forhold til egenkapital, mens likviditetsgraden viser virksomhedens evne til at betale sine kortsigtede gældsforpligtelser.

Samlet set er nøgletal en vigtig del af en regnskabsanalyse, da de giver et overblik over en virksomheds økonomiske situation og udvikling, samt hjælper med at identificere styrker og svagheder, der kan bruges til at træffe beslutninger omkring virksomhedens fremtidige strategi og drift.

Oversigt over nøgletal i et regnskab

Du kan beregne mange forskellige nøgletal, her får du en oversigt over nøgletal og hvordan man beregner dem.

Afkastningsgrad

Beskriver virksomhedens forrentning af den investerede kapital.

Afkastningsgrad = resultat før renter x 100 / aktiver.

Egenkapitalens forrentning

Beskriver virksomhedens forrentning af den samlede kapital, der er investeret i virksomheden, uanset om kapitalen er finansieret med egenkapital eller fremmedkapital.

Egenkapitalens forrentning = resultat efter renter x 100 / egenkapital.

Overskudsgrad

Beskriver hvor stor en andel af virksomhedens omsætning, der bliver til indtjening. Også kaldet EBIT margin.

Overskudsgrad = resultat før renter x 100 / nettoomsætning.

Dækningsgrad

Beskriver hvor stor en andel af virksomhedens omsætning, der indtjenes til at dække de faste omkostninger.

Dækningsgrad = dækningsbidrag x 100 / nettoomsætning.

En høj dækningsgrad er et udtryk for lave variable omkostninger, mens en lav dækningsgrad udtrykker høje variable omkostninger.

Varedebitorernes omsætningshastighed

Beskriver hvor hurtige debitorerne er til at indbetale deres tilgodehavende til virksomheden.

Varedebitorernes omsætningshastighed = omsætning / varedebitorer.

Varekreditorernes omsætningshastighed

Beskriver hvor lang tid kredittid virksomheden har hos leverandørerne.

Varekreditorernes omsætningshastighed = varekøb / varekreditorer.

Varelagerets omsætningshastighed

Beskriver antal gange en virksomhed formår at omsætte sit varelager på et år.

Varelagerets omsætningshastighed = vareforbrug / varelager.

Bruttofortjenestemargin

Beskriver forskellen mellem virksomhedens nettoomsætning og dens variable omkostninger i procent.

Bruttofortjenestemargin = (nettoomsætning - variable omkostninger) / nettoomsætning.

Nulpunktsomsætning


Beskriver hvor stor virksomhedens omsætning skal være for at dække sine omkostninger.

Nulpunktsomsætning = kapacitetsomkostninger x 100 / dækningsgrad.

Soliditetsgrad


Beskriver hvor stor en del af virksomhedens aktiver, der er finasieret af fremmedkapital i forhold til egenkapital.

Soliditetsgrad = egenkapital x 100 / passiver.

Likviditetsgrad

Likviditetsgrad = omsætningsaktiver x 100 / Kortfristede gældsforpligtelser.

Current Ratio

Beskriver virksomhedens evne til at betale sine kortfristede gældsforpligtelser ved at sammenligne dens kortfristede aktiver med dens kortfristede gældsforpligtelser.

Current Ratio = omsætningsaktiver / kortfristede gældsforpligtelser.

Quick Ratio

Ligesom Current Ratio beskriver Quick Ratio også virksomhedens evne til at betale sine kortfristede gældsforpligtelser. Forskellen er dog, at Quick Ratio udelukker lagerværdien fra omsætningsaktiverne.

Quick Ratio = (omsætningsaktiver - varelager) / kortfristede gældsforpligtelser.

Gældsandel

Beskriver hvor stor en del af virksomhedens aktiver, der er finansieret af gæld. Dette nøgletal giver et indblik i virksomhedens risikoprofil og evne til at håndtere gældsforpligtelser.

Gældsandel = (kortfristet gæld + langfristet gæld) / aktiver.

Egenkapitalandel

Beskriver hvor stor en del af virksomhedens aktiver, der er finansieret af egenkapital.

Egenkapitalandel = egenkapital / aktiver.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage