Din årsafslutningsguide

Michael Boman Hvid

Årsregnskab

Blå billy bog

Få guiden som e-bog

Jeg accepterer Billys betingelser for opbevaring af personoplysninger

Når du har gennemgået de foregående punkter og sikret dig, at alt er, som det skal være, kan du koncentrere dig om dit årsregnskab.

I dette afsnit kan du blive klogere på årsregnskabets struktur og generelle opsætning. Du finder også ud af, hvilke rubrikker hos SKAT der svarer til dem i årsopgørelsen, og hvilke tal du skal bruge fra Billy, når du bruger standardkontoplanen.

Hvis du skulle være i tvivl om nogle af punkterne, er du altid velkommen til at tage kontakt til en af vores dygtige rådgivere. Hvis du har et selskab, der er underlagt mange komplekse regneregler, kan det være nødvendigt at få hjælp af en revisor eller bogholder på dele af årsrapporten.

Billederne viser, hvordan en resultatopgørelse og balancen kan se ud i en årsopgørelse.

Når aktiverne og passiverne opgøres er det vigtigt, at de altid stemmer overens. Balancen stemmer nemlig først i regnskabet, når aktiverne og passiverne ender på det samme beløb.

Nettoomsætning

Her skal din nettoomsætning oplyses. I Billy er det en sum af kontiene 1110 til 1160, som ender ud i konto 1199 Indtægter i alt. Nettoomsætningen er rubrik 320 hos SKAT.

Vareforbrug

I Billy er det en sum af kontiene 1200 til 1280, som ender ud i konto 1299 Salgsomkostninger i alt. Vareforbrug skal ind i rubrik 321 hos SKAT.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger er resten af dine omkostninger udover løn, afskrivninger, renter og skat. Det betyder, eksterne omkostninger i Billy er summen af kontogrupperne: 1599 Lokaleomkostninger i alt, 1799 Marketing- og rejseomkostninger i alt, 1799 Bilomkostninger i alt og 1899 Administrationsomkostninger i alt.

Personaleomkostninger

Her er alle omkostningerne vedrørende dit personale. Det kan eksempelvis være lønudgifter og personalepleje. I Billy finder du beløbet på konto 1499 Lønomkostninger i alt.

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

I dette felt skal du indtaste årets afskrivninger på dine materielle og imma- terielle anlægsaktiver. Beløbet finder du på kontoen 2010 afskrivninger. Afskrivninger skal ind i rubrik 326 hos SKAT.

Årets resultat

Årets resultat finder du i Billy ved at gå til regnskab > resultatopgørelse og kigge nederst på siden. Årets resultat skal indskrives ind i rubrik 327.

Immaterielle anlægsaktiver

De samlede immaterielle anlægsaktiver finder du på konto 5299 Immaterielle anlægsaktiver i alt i Billy. De immaterielle anlægsaktiver indgår som en del af dine samlede aktiver, som indskrives i rubrik 330 hos SKAT.

Materielle anlægsaktiver

De samlede materielle anlægsaktiver finder du på konto 5399 Materielle anlægsaktiver i alt i Billy. De materielle anlægsaktiver indgår som en del af dine samlede aktiver, som indskrives i rubrik 330 hos SKAT.

Finansielle anlægsaktiver

De samlede finansielle anlægsaktiver finder du på konto 5499 Finansielle anlægsaktiver i alt i Billy. De finansielle anlægsaktiver indgår som en del af dine samlede aktiver, som indskrives i rubrik 330 hos SKAT.

Varelager

Varelageret er dine råvarer, som du har liggende på lageret. I Billy finder du varelageret i balancen på konto 5830 Varelager. Hos SKAT skrives varelageret i rubrik 329.

Tilgodehavende for salg og tjenesteydelser

Tilgodehavende for salg og tjenesteydelser svarer til konto 5810 Til gode hos kunder i Billy. Hos SKAT skrives tilgodehavenderne i rubrik 330 sammen med dine samlede aktiver.

Andre tilgodehavender

Hvis du har andre tilgodehavender end Til gode hos kunder, skal det ind her. Typisk er det konto 5820 Til gode hos leverandør. Hos SKAT skrives de i rubrik 330 sammen med dine samlede aktiver.

Egenkapital

Egenkapitalen indgår i din virksomheds passiver i balancen og beskriver den del af en virksomheds finansiering, som er tilvejebragt af dens ejere. Du finder den totale egenkapital ved at se på konto 7199 Egenkapital i alt i balancen i Billy. Hos SKAT skrives egenkapitalen ind i rubrik 331.

Leverandør af varer og tjenesteydelser

Leverandør af varer og tjenesteydelser svarer til konto 7320 Skyldner til leverandører i Billy.

Anden gæld

Hvis du har anden gæld end skyldner til leverandører, skal det ind her. Det kan eksempelvis være skyldig skat, ATP, AM-bidrag eller diverse lånoptagelser.

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.