Årsregnskabsloven - Hvad er årsregnskabsloven?

Årsregnskabsloven (ÅRL) giver virksomheder et regelsæt for, hvordan de skal udarbejde deres årsregnskab. Årsregnskabsloven har eksisteret siden 1983 og har til formål at skabe et retvisende billede af virksomheders økonomi.

Er du i tvivl om, hvilke krav der er til din virksomheds årsregnskab? På vores blog har vi skrevet om de forskellige krav til årsregnskabet for virksomheder i regnskabsklasse A og B

Ifølge årsregnskabsloven skal alle virksomheder udarbejde et årsregnskab der indeholder virksomhedens aktiviteter det forgangne år. De specifikke bestemmelser og regnskabskrav for udførelsen afhænger af størrelse og art på virksomheden.

Hvad indebærer årsregnskabsloven?

Den grundlæggende bestemmelse i årsregnskabsloven er, at regnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens økonomi. Desuden er der en række grundlæggende forudsætninger, som virksomheder skal bestræbe sig for at følge, når de udarbejder årsregnskabet. 

Hvad er de grundlæggende forudsætninger for årsregnskabet?

De ti grundlæggende forudsætninger som ifølge årsregnskabsloven skal være i orden, når virksomheder udarbejder årsregnskab er; 

  1. Klarhed: Årsregnskabet skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde. Det må altså ikke være tvetydigt, uoverkommeligt eller misvisende. 
  2. Substans: Årsregnskabet skal tage udgangspunkt i reelt indhold frem for formaliteter.
  3. Væsentlighed: Alle væsentlige og relevante forhold skal indgå i årsregnskabet, mens de ubetydelige og irrelevante forhold skal undlades. 
  4. Going concern: Driften af virksomheden skal forventes at fortsætte, og dette skal fremgå af årsregnskabet. 
  5. Neutralitet: Uanset overskud eller underskud skal årsregnskabets indhold være objektivt og neutralt. 
  6. Periodisering: Alle transaktioner, værdiændringer og begivenheder skal registreres i årsregnskabet, når de indtræffer, uanset hvornår betalingen finder sted. 
  7. Konsistens: De valgte regnskabsmetoder skal være ensartet gennem hele årsregnskabet. 
  8. Bruttoprincippet: Alle transaktioner skal opgøres hver for sig og behandles enkeltvist. 
  9. Formel kontinuitet: Der skal altid være overensstemmelse mellem det foregående regnskabsår og det nuværende regnskabsår.
  10. Reel kontinuitet: Regnskabsmetode og opstillingen af årsregnskabet skal være ensartet ved hvert regnskabsår.

Kan man fravige de grundlæggende forudsætninger?

I årsregnskabsloven har man en primær bestemmelse, også kaldet generalklausulen, som til alle tider skal overholdes. Generalklausulen i årsregnskabsloven siger, at virksomheder altid skal bestræbe sig efter at have et retvisende billede af virksomhedens økonomi. Generalklausulen muliggør derved, at virksomheder kan fravige de ovennævnte grundlæggende forudsætninger, hvis fravigelsen giver et mere retvisende billede af virksomhedens økonomi. 

Hvordan overholder man årsregnskabsloven?

For at overholde årsregnskabsloven, skal du være opmærksom på din virksomheds regnskabsklasse og de gældende krav i den pågældende klasse. Hvis du bruger et regnskabsprogram, kan du få hjælp til at udarbejde dit årsregnskab. En revisor kan også hjælpe dig med at udarbejde et årsregnskab der overholder lovgivningen. Du kan fx søge hjælp hos en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor, der er godkendt til formålet.  

Årsregnskabspakken i Billy

Leder du efter hjælp til udarbejdelsen af dit årsregnskab? I Billy regnskabsprogram kan du med årsregnskabspakken få hjælp til at lave dit årsregnskab, og dermed sikre dig at du overholder de gældende krav. Årsregnskabspakken er til dig, der allerede er Billy-bruger. Du kan vælge mellem revisorpakken og gør-det-selv pakken, alt afhængig af om du vil have lavet dit regnskab af en revisor, eller selv vil klare det til en billig pris.

Hvilke virksomheder er omfattet af årsregnskabsloven?

Som udgangspunkt er alle virksomhedstyper underlagt årsregnskabsloven med undtagelse af finansielle virksomheder, som er underlagt andre regnskabsregler. Som tommelfingerregel siger man, at jo større virksomhed, desto strengere regnskabskrav pålægges virksomheden.

Danske virksomheder inddeles i regnskabsklasser, der løber fra A til D. De specifikke bestemmelser afhænger af, hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører. Virksomheder i regnskabsklasse A har færrest krav til regnskabsaflæggelse, mens virksomheder i regnskabsklasse D har de strengeste krav.

Alle virksomheder skal uagtet af deres regnskabsklasse følge de grundlæggende forudsætninger i årsregnskabsloven og generalklausulen. 

Hvorfor findes årsregnskabsloven?

Årsregnskabslovens formål er først og fremmest at sikre at virksomheders årsregnskaber giver et retvisende billede af den økonomiske situation. Dette indebærer specifikke bestemmelser for, hvordan virksomheder aflægger regnskab for at sikre at den rette regnskabspraksis benyttes.

Derudover skaber årsregnskabsloven ensartede retningslinjer for virksomheders regnskabsaflæggelse klassificeret efter virksomhedens art og størrelse. Dette sikrer, at specifikke regnskabsstandarder overholdes, og det skaber et bedre sammenligningsgrundlag for virksomheder. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage