Hvad er et koncernregnskab?

Et koncernregnskab er et samlet regnskab for modervirksomheden og dattervirksomhederne i en koncern. Regnskabet udarbejdes som om alle virksomhederne var én virksomhed. Det giver altså overblik over den samlede finansielle og økonomiske udvikling for alle de selvstændige virksomheder i koncernen. 

I koncernregnskabet sammenlægges ensartede indtægter, omkostninger, aktiver og passiver post for post. Dog elimineres nogle poster - det kommer vi til længere nede.

Hvad er en koncern?

En koncern styrer en sammenslutning af flere selvstændige selskaber, når det kommer til økonomi og forretningsudvikling. Koncernen har kontrol over moderselskabet og datterselskaberne. 

Elimineringer i koncernregnskabet

Når selskabernes regnskaber lægges sammen (konsolideres), så elimineres (fjernes) dobbeltregninger og koncerninterne transaktioner

Følgende poster skal elimineres: 

 • Tilgodehavender og forpligtelser mellem de konsoliderede virksomheder. 
 • Indtægter og omkostninger som følge af transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. 
 • Gevinster og tab som følge af transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder.

Elimineringerne i et koncernregnskab er bestemt af årsregnskabslovens § 120. 

Det siger årsregnskabsloven om fritagelse for koncernregnskabet

En modervirksomhed har pligt til at lave et koncernregnskab ifølge årsregnskabsloven. Men der er visse undtagelser… 

En koncern kan nemlig være fritaget for at udarbejde et koncernregnskab. Det hele står i årsregnskabsloven, og den siger i grove træk, at… 

En virksomhed kan fritages fra et koncernregnskab, når det er: 

 • en mindre koncern
 • en underkoncern
 • en erhvervsdrivende moderfond med kun ét datterselskab

Mindre koncerner: 

Der findes fire forskellige regnskabsklasser (A-D), som afgør kravene til virksomhedens regnskab. Mindre koncerner, som ikke overstiger størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B, kan fritages fra at lave et koncernregnskab. Følgende tre størrelseskrav må ikke overskrides: 

 • En nettoomsætning på 89 mio. kr.
 • En balancesum på 44 mio. kr.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 50.

Men hvordan vurderer du om koncernen holder sig inden for størrelseskravene? 

Enten kan tallene for alle koncernens virksomheder sammenlægges - husk elimineringerne. 

Eller du kan lave en simpel sammenlægning af tallene for alle koncernens selskaber. De sammenlagte tal holdes op imod størresesgrænserne for nettoomsætning og balancesum forhøjet med 20%. 

Underkoncerner: 

Hvis modervirksomheden er en del af underkoncernen, så kan de undlade selv at lave et koncernregnskab. Det gælder dog KUN HVIS regnskaberne for virksomheden i underkoncernen er del af koncernregnskabet udarbejdet af overliggende modervirksomhed. 

Erhvervsdrivende moderfonde: 

Hvis en erhvervsdrivende moderfond kun har ét datterselskab, og: 

 • Der ikke er løbenden tilgodehavender hos datterselskabet
 • Det ikke har stillet sikkerhed herfor

… så er moderfonden fritaget fra at lave et koncernregnskab. 

Hvis datterselskabet har et eller flere datterselskaber, så gælder fritagelsen for koncernregnskabet dog ikke.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage