BillypediaHvad er en balance?

Hvad er en balance?

En balance er en regnskabsmæssig oversigt over værdien af en virksomheds aktiver og passiver på en given dag, hvilket typisk vil være på årsafslutningsdatoen. Det vil sige, at aktiverne og passiverne viser tilsammen de værdier, som virksomheden har, og hvordan de er blevet finansieret.

Når en virksomhed etableres skal der udarbejdes en åbningsbalance, hvor balancen efterfølgende opgøres på den sidste dag i regnskabsåret.

Sammen med resultatopgørelsen indeholder årsregnskabet også balancen. På den måde redegør årsregnskabet for virksomhedens økonomiske status ved afslutningen af regnskabsåret.

Når aktiverne og passiverne opgøres er det vigtigt, at de altid stemmer overens. Balancen stemmer først i regnskabet, når aktiverne og passiverne ender på det samme beløb.

Hvad viser aktiverne?

Aktiverne viser alt det af værdi, som virksomheden ejer. Det kan fx være alt fra aktier og obligationer til inventar, biler osv. Det vil sige, alt det som virksomheden er i besiddelse af, og som man kan omsætte til penge, hvis man fx sælger det. Det man bruger sin kapital på, kalder man for kapitalanvendelse. Aktiverne deles op i to typer:

 • Anlægsaktiver
 • Omsætningsaktiver

Eksempler på aktiver:

 • Kontante beholdninger
 • Bankindestående
 • Tilgodehavender fra salg
 • Varelager
 • Biler
 • Maskiner og andre driftsmidler
 • Fast ejendom
 • Værdipapirer
 • Goodwill

Hvis du gerne vil vide mere om aktiver, kan du læse med her.

Hvad viser passiverne?

Passiverne udgør virksomhedens kapitalanskaffelse. Det vil sige, at passiverne er gældsposterne i virksomheden. Man opdeler passiverne i tre kategorier:

 • Egenkapital
 • Hensatte forpligtelser
 • Gældsforpligtelser

Eksempler på passiver:

 • Bankgæld
 • Gæld til leverandører
 • Moms
 • A-skat
 • Prioritetsgæld
 • Pantebreve
 • Købekontrakter (f.eks. biler)

Hvis du vil vide mere om passiver, kan du læse med her.

Hvordan skal en balance opstilles?

Når balancen skal opstilles i årsregnskabet kan det gøres på to måder, henholdsvis kontoformen og beretningsformen:

 • Kontoformen er den, man typisk anvender. Her fremgår egenkapitalen som den første, derefter hensatte forpligtelser og til slut gældsforpligtelser.
 • Beretningsformen anvendes ikke så ofte. Her er første post kortfristet gæld, dernæst langfristet gæld og til slut egenkapitalen.

Man kan læse meget mere om kravene til opstillingen af balancen i Årsregnskabsloven §23.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage